werkveld

Introductie

Bent u als kerkenraad op zoek naar de juiste persoon voor catechese, pastoraat of toerusting? Onder Toerusting leest u meer over de mogelijkheden hbo-theologen in te schakelen in het kerkelijk werk.
Wij bieden korte trajecten als trainingen of een thema-avond, maar ook langdurige werkzaamheden kunnen door ons ingevuld worden.
Onder Studiebegeleiding, Platform hbo-theoloog of Ankerlezingen kun je als (aankomend) hbo-theoloog terecht voor begeleiding, onderling contact, uitwisseling en verdieping.
De Ankerlezingen bieden theologische verdieping voor ieder die geïnteresseerd is.

Identiteit

De THGB werkt vanuit de reformatorische traditie en is verbonden met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Die verbinding is informeel en ook leden van andere kerken kunnen meedoen.

Het beleid is om zoveel mogelijk samen te werken met de bestaande kerkelijke instanties. De bemiddeling van de THGB is alleen aanvullend bedoeld.

De aangeboden activiteiten zijn kleinschalig en vallen onder de verantwoordelijkheid van de THGB. In de activiteiten naar de gemeenten wordt er samengewerkt met het Platform Persis. Er zijn verbindingen met de Ankerlezingen, maar deze organisatie is zelfstandig.

Bij bemiddeling tussen kerkelijk werkers en gemeenten letten wij op de eigen identiteit van gemeente en hbo-theoloog om een zo goed mogelijke relatie tot stand te brengen. Er zijn in arbeidsrelaties echter altijd meer factoren van belang dan vooraf doorgesproken kunnen worden. De THGB draagt geen verantwoordelijkheid voor de onderlinge afspraken tussen partijen en voor de uitvoering ervan.Gereformeerde Bond

Toerusting van gemeenten

Bent u op zoek naar een goede invulling voor catechese, pastoraat of toerusting voor korte of langere tijd? Kerkelijk werkers vanuit onze pool kunnen daarin voorzien. Zij hebben allen een vierjarige opleiding en kunnen vanuit verschillende specialisaties werkzaamheden verrichten. Dat werk is ondersteunend en aanvullend, met afgebakende taken en verantwoordelijkheden.

Ook bieden we korte trajecten van toerusting via cursussen of trainingen, voor b.v. nieuwe ambtsdragers, voor bezoekwerk, rond het (missionair) pastoraal gesprek, of voor bezinning op het jeugdwerk.

Door het wegvallen van de hulp van de landelijke gemeenteadviseurs weet u misschien niet bij wie u nu moet zijn voor uw specifieke situatie. U kunt ons benaderen en dan kijken we met u naar wat we voor u kunnen betekenen.

Vraag en aanbod

De meeste cursusavonden die gepland stonden, gaan niet door.
U kunt aanmelden of meer informatie opvragen door middel van het contactformulier.

Wanneer u op deze plaats zinvolle verwijzingen naar organisaties en cursussen in gedachten heeft, dan vernemen we dat graag.

Via het contactformulier kunt u ons bereiken voor een vrijblijvend advies in uw situatie. Het advies is gratis. De onkosten worden betaald uit de vergoeding die we ontvangen wanneer we concrete werkzaamheden voor u verrichten. De hoogte van deze vergoeding bepalen we in overleg met u. Indien u ons vraagt een thema- of cursusavond te verzorgen dan brengen we een bedrag ter hoogte van een preekbeurtenvergoeding in rekening.

Nieuwsberichten

Wanneer u nieuwsberichten mist, ontvangen we graag een bericht via het contactformulier.

Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’

De afkorting THGB staat voor Stichting Theologische Hogeschool ‘Johannes Calvijn’, uitgaande van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Geschiedenis

De THGB werd in 1985 opgericht om leraren godsdienst en kerkelijk werkers in de Nederlandse Hervormde Kerk op te leiden. De naam ‘Johannes Calvijn’ is later toegevoegd. In 1992 kwam er een samenwerkingsverband met de sociale academie De Vijverberg in Ede (nu: Christelijke Hogeschool Ede) en daarna zijn steeds meer bevoegdheden overgedragen.

De stichting gaat uit van het gereformeerde belijden en hanteert de kernbegrippen Sola Fide, Sola Scriptura en Sola Gratia.

Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul is sinds mei 2015 directeur-bestuurder van de THGB en de opvolger van dr. J. (Jan) Hoek. Er is een Raad van Advies, waarin hbo-theologen zitting hebben. De directeur behartigt binnen de Commissie Theologie van de Gereformeerde Bond de belangen van de hbo-theologen. Daarvoor wordt ook contact gelegd met andere kerken en met beroepsverenigingen.

Doelstellingen

1. De THGB heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Christelijke Hogeschool Ede, waarin bepaald wordt dat er meegedacht wordt over de christelijke identiteit en het gereformeerde belijden in de opleiding. Dit meedenken betreft ook het benoemingsbeleid binnen de afdeling theologie.
2. De ondersteuning van studenten theologie (die dat wensen) in hun opleiding, vooral in de inhoudelijke verwerking van de hedendaagse vragen. Hiervoor worden circa zes bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Die ondersteuning kan speciaal vorm krijgen bij het afstuderen.
3. Aandacht voor de afgestudeerden en hun positie in gemeenten, op scholen en in zorginstellingen. Die aandacht betreft ook het bij- en nascholingsprogramma voor hbo-theologen.
4. De afstemming van de theologische opleidingen van hbo en universiteit en de mogelijkheid van doorstroming naar een vervolgopleiding.
5. Afhankelijk van de behoefte worden lezingen en andere activiteiten georganiseerd.

Begeleiding van studenten theologie

Studenten krijgen tijdens hun studie veel zaken te verwerken. Dat geldt ook voor de doordenking van de diversiteit aan opvattingen in relatie tot hun eigen identiteit.
De THGB biedt ondersteuning aan in de opleidingen te Ede, vooral in de inhoudelijke verwerking van hedendaagse vragen.
Enige onderwerpen die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest: verbond, doop, avondmaal, mensbeeld, echtscheiding en hertrouwen, occultisme en bevrijdingspastoraat, ambt en bediening, positie van de (vrouwelijke) kerkelijk werkers in de kerken.

Platform hbo-theologen

Nieuwsbrieven voor afgestudeerden

In maart 2018 is een eerste bijeenkomst in Woudenberg belegd voor afgestudeerde hbo-theologen die zich verbonden voelen met de THGB. Daar zijn plannen gemaakt om te komen tot een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt sinds juni 2018 eens per kwartaal. Belangstellenden kunnen zich hierop abonneren: nieuwsbrief [at] thgb.nl

Er bestaat een archiefmap met nieuwsbrieven en andere gegevens. De THGB houdt b.v. voor onderlinge communicatie ook een lijst van hbo-theologen bij. Deze archiefmap is vanwege privacy alleen beschikbaar wanneer u over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt. Deze kunt u via het contactformulier aanvragen.
Klik hier voor de archiefmap.

Bijeenkomst voor hbo-theologen

Wanneer de maatschappelijke situatie het toelaat, willen we graag weer een jaarlijkse bijeenkomst voor hbo-theologen houden in gebouw Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg met als onderwerp ‘Hermeneutiek’: hoe vertolken we de boodschap van de Bijbel naar onze tijd? De opzet is: in de eerste lezing een Bijbels-theologisch belichting (verzorgd door dr. Mart-Jan Paul), de tweede lezing is gericht op hedendaagse ethische vraagstukken (verzorgd door dr. Jan Hoek). De datum wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Cursus rouwpastoraat

Een online nascholingscursus onder verantwoordelijkheid van de THGB.

Alle verlies leidt tot een rouwproces en dat kan oppervlakkig verlopen maar ook diep ingrijpend zijn. Een pastor moet oog hebben voor de verschillende verliezen die mensen lijden en die ook kunnen begeleiden. Mensen ondersteunen bij rouw na een sterfgeval komt in het pastoraat van de gemeente veel voor. We weten wel zo'n beetje wat daarbij komt kijken, maar toch is het goed om weer eens een aantal accenten te leggen en zo onze kennis en vaardigheden op te frissen. Hoe ingewikkeld is het rouwproces? Hoe zijn we de mensen met dit verdriet nabij? Hoe zit het bij rouw na zelfdoding? Is rouwen in coronatijd anders dan voorheen? We letten ook op wat rouw met gezinnen en jongeren doet.

Op vier morgens wordt er van 9.00-12.00 uur een digitale cursus rouwpastoraat aangeboden. Inclusief voorbereiding en huiswerk levert deze desgewenst twee EC op voor de nascholing van de PKN.

Docent: drs. Nico van der Voet. Data: DV 6, 13, 27 oktober en 3 november.

Kosten bij inschrijving voor de THGB: 150,-.

Wijze van aanmelding en betaling voor de THGB: Meld je aan via het contactformulier van deze website. Je ontvangt een bevestigingsmail zodra voldoende deelnemers zijn aangemeld en daarin vermelden we de nodige informatie en het rekeningnummer voor betaling.

Actualiteit van gereformeerde theologie – een update voor werkers in de praktijk

Kerkelijk werkers hebben tijdens hun opleiding een goed overzicht gekregen van de geloofsleer. De cursus hernieuwt deze oriëntatie door een nadrukkelijke verbinding te leggen met de ervaringen uit de praktijk die de deelnemers inbrengen. Er vindt een optimale verbinding plaats tussen theoretische bezinning en praktische werkervaring, waarbij de deelnemers elkaar helpen de betreffende verbindingslijnen te trekken. De cursisten zien opnieuw de relevantie van systematisch- theologische bezinning voor de beroepspraktijk, hebben aan het einde een vernieuwd inzicht verworven in hoofdlijnen van de gereformeerde theologie te midden van eigentijdse vragen. Ze kunnen dit inzicht vruchtbaar maken in contacten binnen het werkveld en zijn tot blijvende zelfstandige theologische bezinning gemotiveerd en bereid.

Docent: dr. Jan Hoek

Is ouder worden een opgave of een (bijzondere) gave?

We leven in een samenleving waarin de gemiddelde leeftijd van mensen steeds hoger wordt. De oudere mens is een steeds grotere groep in de samenleving. Dat brengt veel specifieke vragen met zich mee, zowel in kerken als ook in de maatschappij. Hoe ga ik om met mijn eindigheid en met het feit dat ik afhankelijker word? Ook zingevingsvragen kunnen hierbij een grote rol gaan spelen. Als ‘pastoraal werkende’ kom je met deze vragen in aanraking. Je hebt in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ook te maken met het covid-19 (corona) virus. Dit heeft grote impact en veel gevolgen juist ook voor pastoraat en wijze van pastoraat geven aan ouderen. De post-hbo opleiding ouderenpastoraat ‘de gave van het ouder worden’ wil jou hierbij een stevige onderbouw, doordenking en praktische handvatten geven.

Docent: drs. Sjoerd van der Velde

Deze cursussen worden op dezelfde dagen gegeven, namelijk DV 10, 17 februari en 3, 17 maart 2021. Ieder kan ook kiezen om slechts één van de twee cursussen te volgen. Geloofsleer staat voor de morgens gepland en ouderenpastoraat voor de middagen.

Plaats: Eben Haëzer in Woudenberg

Kosten: € 200,- per cursus, voor beide cursussen samen € 350,-

Wijze van aanmelden:

Aanmelden kan tot 15 januari 2021 via het contactformulier van deze website. Je ontvangt een bevestigingsmail zodra voldoende deelnemers zijn aangemeld en daarin vermelden we de nodige informatie en het rekeningnummer voor betaling. Er worden geen officiële studiepunten voor de PKN aan verbonden.

Platform Persis, voor vrouwelijke kerkelijk werkers

In 2013 is een platform opgericht voor vrouwelijke kerkelijk werkers binnen de Gereformeerde Bond. Dit platform draagt de naam ‘Persis’ en heeft als doel het exploreren van mogelijkheden, buiten de bestaande ambten, in het pastoraat, in catechese en toerusting, in diaconaat en missionair werk.

Persis conformeert zich aan de visie van de Gereformeerde Bond, zoals verwoord in het boek Man en vrouw in bijbels perspectief (ds. C. den Boer e.a.). Klik hier voor een toelichting. In 2015 verscheen de brochure 'Geroepen vrouw'.

Platform Persis heeft een eigen website.
Contact: platformpersis [at] gmail.com

Persis

Ankerlezingen

In Gouda en Voorthuizen worden zes keer per jaar opbouwende en toegankelijke lezingen gehouden over aspecten van geloof en theologie. De lezingen gaan verdiepend in op theologische onderwerpen.

Deze lezingen dragen de naam ‘Ankerlezingen’ en liggen in het verlengde van de toerustingsavonden die voorheen in Ede (THGB) en in Gouda (Gouds Leerhuis) gehouden werden. De lezingen zijn gestart in 2016 en na afloop komen de lezingen beschikbaar in boekvorm. Voor meer informatie, zie www.ankerlezingen.nl

Uitgaven jaargangen Ankerlezingen in boekvorm

Agenda

Hier staan toekomstige activiteiten vermeld die samenhangen met onze doelstelling of werkzaamheden die we ingepland hebben.

Voor een vijfde serie Ankerlezingen in 2020 geven we hieronder het resterende programma door.
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Gouda (op maandagavonden in de Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37): tijdelijk niet mogelijk
Voorthuizen (op donderdagavonden in de dorpskerk, Kerkstraat 35):
8 oktober: Gods liefde en het eeuwige oordeel, Prof. dr. A. Huijgen
19 november: Gods liefde en de grenzen die Zijn gebod ons stelt, Prof. dr. J. Hoek

6, 13, 27 oktober, 3 november 2020 - Online cursus Rouwpastoraat, Drs. N. van der Voet

10, 17 februari en 3, 17 maart 2021 - Cursus Actualiteit van gereformeerde theologie – een update voor werkers in de praktijk, Prof.dr. J. Hoek - Gebouw Eben Haëzer te Woudenberg

10, 17 februari en 3, 17 maart 2021 - Cursus Is ouder worden een opgave of een (bijzondere) gave?, Drs. S. van der Velde - Gebouw Eben Haëzer te Woudenberg

Wanneer u agendapunten mist, ontvangen we graag een bericht via het contactformulier.

Contact

U kunt contact opnemen met mw. Teunie van de Water-Luijk (of waarnemer) via het onderstaande contactformulier, of per telefoon via nummer 033 - 246 1669. Ons streven is binnen twee werkdagen te reageren op berichten via het contactformulier.
In onze privacyverklaring leest u, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.